קיש אבער. 1. י”ח דשבט תשפ”ג. חלק א’.

קישאבער. 1. י”ח דשבט תשפ”ג. חלק א’.
איך דערמאן זיך… א שיינער פרישער טאג אוי תל אביב אדער ניט ווייט פון דארטן. דער הימל וואר קלאר און ניט א סך לייט אויף דער גאס. קיש אבער איז אין שטאט. יא, אין שטאט, ניט אין עטלעכעם מזרח-שטעטל פון ארץ כנען. ווינטער איז ניט חורף און חורף אין ת״ א איז מילד ווארעם. קיש האט מיר ניט געגעבן וואו מיר זאלן טרעפן נאך שוין עפעסווי מיט פופעציק יארן צוריק. קאמיש, ווי קען איך דערקענען א-בער? און דעם קווארטאל? צי האבן זיי א וואקזאל? כ׳האב נאר געזען אויטאבוס-וואקזאל. צי אויטאבוסן האבן וואקזאלען? אין תל אביב ביי דעם ים? א נייע שטאט מיט אלע מינם פון מענטשן און שבטים. א קוריאזיטעט. נייגיריק.
קיש אבער קומט צוריק. וואס ס׳זאל באדייטן? דער וואקזאל זאל זיין נו שטיין הויך ווי אלע ישראלדיקע טורעמער. און קוש אבער איז מקומדיק. פון ווארענט איז נאך אן אנדערע זאך. ביזאר וואס… קיש אבער האט מיר ניט געגעבן א פאראל. א פאראל איז א סיסמא און מע שליסט אריין א נייעם פאראל אלע … אלע דריי, זיבן חדשים אדער מע האט פארגעסט צו דערנייען און ועקסלען דעם ססמא. גוט. אבער א סיסמא איז ניט א פאראל. פון ווארענט איז קיש אבער? ס׳ס דערמאנט זיך מיר אז ער וואר א נארצאלער מענטש פון ווייטעם מזרח. נו, און דערציילט מיר וואו דער מזרח הייבט אן. מזרח איז ווייט פון צפון, אוועק פון דרום, פון דעם באליבטן נגב און מאמשיט. זוכנדיק א פאראל באדייט ניט אז כ׳קען אדער וועל געפינען קיש אבער. ווארין דאס איז א פשוטער טאג: קיש אבער איז צוריקגעקומען. צי וואר ער אוועקגעגאנגען? זאג מיר דעם אנתן! קיש אבער אוועק פון דעם מזרחן? היינט איז ביי אונדז דעם י״ח דשבט תשפ״ג. תומער וועל מיר גיפינען וואו דער פאראל איז געגאנגען. מען פארלירט ניט דעם פאראל פון קיש אבערן. ער האט פארקונדיקט אז ער איז צוריקגעקונמען. ס׳שטעלט זיך א אמאתע שאלה. צי האט עמעצער געזען קיש אבערן אויף דער גאס? ווידער, צוערשט מוז מע געבן א ססמא. און דעם י״ח דשבט איז א צייכען אדער .. אפשר איז אלץ פארקערט.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s